Home

weiter unten

plus bas

farther below


Salut a wëllkomm op eiser Homepage!

Hei fënns du all méi (a vläicht och manner) interessant Infoen iwwer d'Tattoo-Frënn Lëtzebuerg.

Déi aner Säite vun dëserm Site se nëmmen op englisch. Éischtens fir ze vermeiden, dass mir alles véiermol muss drop setzen; dat spuert mir Zäit, Nerven a Späicherplaz.

Zweetens denke mir, dass dat déi Sprooch ass, mat däer mir déi meescht Leit erreechen a wann eppes net klor sollt sënn: Et gëtt Iwwersetzungsmaschinnen am Internet an, dat vergeessen d'Leit haut vill ze dacks: Froe kascht näischt an d'Äntwert kënnt dann och op däer Sprooch an däer mir d'Fro gestallt kruten; souwäit et sech em eng vun deene 4 Sproochen op dëser Säit handelt.

Hallo und willkommen auf unserer Homepage!

Hier findest du Infos den Tattoo-Frënn Lëtzebuerg.

Die andern Seiten dieser Homegage sind nur auf englisch. Erstens um zu vermeiden, dass wir alles viermal draufsetzen müssen; das spart Zeit, Nerven und Speicherplatz.

Zweitens denken wir, dass das die Sprache ist, mit der wir die meisten Leute erreichen und falls etwas nicht klar sein sollte: Es gibt Übersetzungsmaschinen im Internet und, das vergessen die Leute heute viel zu oft: Fragen kostet nichts und die Antwort kommt dann auch in der Sprache in der uns die Frage gestellt wurde; soweit es sich natürlich um eine der 4 Sprachen auf dieser Seite handelt.

Salut et bienvenue sur notre site web!

Ici tu trouveras des infos les Tattoo-Frënn Lëtzebuerg.

Les autres pages de ce site sont en anglais seulement.

Premièrement, cela nous évite de publier tout en quatre exemplaires; ça nous fait gagner du temps et de la mémoire et ménager nos nerfs.

Deuxièmement, nous pensons que c'est la langue qui nous permet d'atteindre un maximum de gens et si jamais il y a des choses pas claires: Il existe des sites de traduction sur internet et, chose que les gens oublient trop souvent de nos jours: Demander ne coûte rien et la réponse arrivera alors aussi dans la langue dans laquelle la question nous a été posée; pourvu qu'il s'agisse d'une des quatre langues sur cette page.

Hi and welcome to our web site!

Here you'll find information about the "Tattoo-Frënn Lëtzebuerg" (Tattoo-Friends Luxembourg).

Above, we have been explaining, why the other pages of this site are only in English. So, we guess we can skip that here.